Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

  

La Facultat de Dret, Economia i Turisme ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de les titulacions (SGIQ) que ha estat certificat per AQU Catalunya. El SGIQ garanteix que la formació és gestionada d'acord a un conjunt de procediments establerts que es revisen contínuament per tal d'identificar els aspectes que es poden millorar.

La implantació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme va ser certificat per AQU Catalunya amb data 2 de febrer de 2023.

Certificació de la Implantació del SGIQ de la FDET

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme es troba recollit en:

Enllaços d’interès

Responsables

 

MAPA DE PROCESSOS