REGLAMENT MOBILITAT

El present reglament regula les especificitats de la gestió acadèmica dels programes de mobilitat de l’estudiantat dels Graus i Dobles Titulacions de Grau de la Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET) de la Universitat de Lleida (UdL), que serà d'aplicació d'acord amb les normes de caràcter general establertes per les entitats organitzadores dels diferents programes i per la normativa general de la Universitat de Lleida (UdL).

NORMATIVA UdL