Informació a l'estudiantat

La Facultat de Dret, Economia I Turisme de la Universitat de Lleida creu fermament en la importància de la dimensió internacional dels estudis universitaris, ja que considera que el coneixement de realitats diferents a la pròpia és un valor afegit que pot enriquir als nostres alumnes, tant des d’un punt de vista intel·lectual com personal. Per aquest motiu, i atenent a les titulacions impartides per la nostra Facultat, s’ha designat un responsable de mobilitat a la FDET, per tal que, juntament amb l’Oficina de Relacions Internacionals, coordinin la participació de la FDET en els següents programes de mobilitat:

- Programa Sòcrates / Erasmus 
El programa Sòcrates / Erasmus permet que un estudiant faci part dels seus estudis en una altra universitat europea amb idèntic reconeixement acadèmic en cas d’haver-los cursat a la FDE. Els cursos es poden realitzar en qualsevol de les universitats amb les quals la FDE té un acord bilateral de mobilitat d'estudiants.

- Programa de mobilitat de la UdL 
El Programa de mobilitat de la Universitat de Lleida permet a l'estudiantat de la UdL realitzar una estada acadèmica en alguna universitat estrangera (normalment de fora d'Europa) i el posterior reconeixement dels estudis cursats en aquesta universitat.

- Programa SICUE
El programa SICUE és un programa de mobilitat d'estudiants entre les universitats espanyoles, amb l'objectiu d'establir un programa d'intercanvis entre les universitats de l'Estat espanyol que permeti a l'estudiantat experimentar sistemes docents diferents i conèixer els aspectes socials, culturals i lingüístics d'altres comunitats autònomes.

- Programa DRAC 
El programa DRAC té com a objectiu potenciar la mobilitat de tots els estaments de la comunitat universitària de les institucions membres de la Xarxa Vives d’Universitats. La Xarxa Vives és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potencia la utilització i la normalització de la llengua pròpia. 

Gestió administrativa d’aquests programes:
Oficina de Relacions Internacionals de la UdL