Responsables de les pràctiques externes curriculars

Responsable de les pràctiques extracurriculars

 


Responsable institucional - coordinadora general de les pràctiques externes del centre

Dra. M. Jesús Gómez Adillón, vicedegana de Relacions Institucionals i Ocupabilitat

fdet.viceinstitucionals@udl.cat