COMPROMISOS DE QUALITAT DE LA FDET

La Facultat de Dret, Economia i Turisme manifesta el seu compromís envers la qualitat de les activitats que desenvolupa en els àmbits de la docència, de la recerca i de la gestió i es compromet a utilitzar tots els recursos tècnics, econòmics i humans que tingui a l’abast per assolir els següents compromisos de qualitat:

 

 1. Potenciar la imatge i el prestigi de la FDET dins la nostra Universitat i en la societat.
 2. Incrementar la projecció social de la FDET en la defensa i articulació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
 3. Enfortir les relacions de la FDET amb els centres de secundària i promoure l’interès de l’estudiantat de secundària per les titulacions de Grau i dobles titulacions de Grau del nostre centre.
 4. Proporcionar una formació adreçada cap a l’excel·lència mitjançant una oferta acadèmica de graus i màsters que estigui d’acord amb les necessitats i expectatives de la societat.
 5. Facilitar la inserció a la vida laboral de l’estudiantat de la FDET col·laborant amb els diversos col·legis professionals i institucions públiques i entitats privades, mitjançant l’organització de jornades d’orientació professional i la realització de pràctiques acadèmiques extracurriculars.
 6. Donar resposta als reptes plantejats per la Declaració Mundial sobre l’Educació Superior en el Segle XXI: Visió i Acció Prioritària pel Canvi i el Desenvolupament de l’Educació Superior (UNESCO, 1998) en el sentit de procurar  la formació integral i harmònica de l’estudiantat universitari.
 7. Reforçar la posició internacional de la FDET amb el manteniment i ampliació de convenis amb Universitats i altres institucions estrangeres, la incorporació de professorat no permanent estranger i la concessió d’ajuts per sufragar estades de l’estudiantat en centres de prestigi reconegut nacional i internacionalment.
 8. Mantenir amb l’estudiantat una actitud oberta al diàleg i a la col·laboració, procurant que trobin en el Deganat vies de comunicació disponibles i accessibles en tot moment, especialment amb el Consell de l’Estudiantat de la FDET.
 9. Reivindicar els recursos propis i plantilla de PAS i PDI especialment pensant en la renovació generacional.
 10. Contribuir al reconeixement de la tasca docent del PDI de la FDET.
 11. Fomentar la formació continuada i adequada a tot el personal de la FDET perquè adquireixi les competències necessàries per exercir satisfactòriament les seves activitats i, en particular, assegurar el coneixement de la política de qualitat del centre.
 12. Vetllar per l’efectivitat del sistema d’assegurament intern de la qualitat, revisant- lo periòdicament.
 13. Gestionar de manera transparent i eficient els recursos materials i humans dels que disposa la FDET, maximitzant la confiança en la gestió del centre dels diferents grups d’interès i el conjunt de la societat.
 14. Incrementar l'esforç per difondre i publicar la informació rellevant de la FDET, fent-la visible i accessible a tots els grups d'interès de manera íntegra i actualitzada. 

 

Enllaç al Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la UdL