Emissió i lliurament de títols

Com a institució d'acollida, cada universitat expedirà el diploma corresponent quan l'estudiant hagi aprovat tots els crèdits establerts en el pla d'estudis de la institució amfitriona, i sempre d'acord amb la normativa vigent en el moment d'obtenir el grau al país corresponent.

Cada universitat expedirà el diploma corresponent un cop rebut, de la institució d'acollida, tota la documentació relacionada amb el programa de mobilitat que demostra que els estudiants han completat tots els cursos a la universitat de destinació i tots els temes que figuren en el pla d'estudis de la institució d'origen, sempre d'acord amb la normativa vigent en el moment d'obtenir el grau al país corresponent.

Els diplomes es lliuraran personalment als estudiants de la institució d'acollida arran de la legislació vigent. Les còpies seran enviades a la institució d'origen. En el cas del títol espanyol, els estudiants finlandesos seran informats que hauran de pagar un impost addicional per emetre el certificat. Aquest impost es paga també pels estudiants espanyols ja que el diploma és expedit pel Ministeri d'Educació espanyol.