Bases de la Convocatòria de Distinció Docent de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UdL

Aprovat per Junta de Facultat en la sessió de 20 de desembre de 2019

Acord núm. 31/2020 del Consell de Govern de 18 de febrer de 2020, pel qual s’aproven les bases de la convocatòria del Premi Distinció Docent per al PDI de la Facultat de Dret, Economia i Turisme - BOU número 200

La Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET) de la Universitat de Lleida vol fomentar la qualitat de la docència del seu professorat atorgant uns premis que permetin reconèixer la tasca docent realitzada i animin el professorat a seguir treballant en la millora de la qualitat de la docència.

Aquest premi neix amb la voluntat de promoure i donar visibilitat a la tasca docent del professorat universitari, i fer dels millors docents un referent. 

 

1.  Objectius

La Facultat de Dret, Economia i Turisme atorga la Distinció Docent FDET amb periodicitat anual, amb l'objectiu de:

  • Promoure l’excel·lència de la docència universitària a la FDET.
  • Reconèixer la tasca del professorat de la FDET que hagi destacat per la seva dedicació en tasques docents

 

2.  Premis

Cada curs acadèmic s’atorgaran, a tres professors/es diferents, un premi al/a la millor docent per cada titulació de Grau, garantint que rebi premi un/a professor/a de cadascuna de les tres titulacions de grau de la FDET (Dret, Administració i Direcció d’Empreses i Turisme).

El professorat només podrà optar a un premi cada 5 anys i només es podrà optar al premi en un grau encara que imparteixi docència a més d’un grau o a dobles graus, en cas de quedar primer/a en dos graus s’atorgarà en el que s’obtingui millor nota.

 

3.  Requisits

Podran optar al premi tots el professorat permanent i lectors/es de la FDET que imparteix docència en els graus de la FDET i el professorat associat que tingui docència superior a 12 ECTS assignada als graus de la FDET en alguna de les titulacions de grau que ofereix la FDET. En el cas de professorat amb reducció docent per càrrecs de gestió, aquesta dedicació docent podrà ser menor, a criteri de la Comissió Avaluadora.

 

4.  Comissió avaluadora i resolució

La Comissió Avaluadora del premis està formada per

  • Degà/Degana de l’FDET
  • Vicedeganes amb funció de Caps d’Estudis de la FDET
  • Dos representants del consell de l’estudiantat
  • Secretari/ària acadèmic/a de la FDET
  • Secretària administrativa del Deganat de la FDET

Per resoldre l’adjudicació dels premis, la Comissió Avaluadora consultarà les dades proporcionades per l’Oficina de Qualitat de la Universitat de Lleida, referents als resultats de les enquestes d’opinió dels/les estudiants. En particular, el procediment serà el següent:

Per cada professor/a, es consideraran els resultats a la pregunta És un/a bon/a professor/a? per cadascuna de les assignatures en les que ha impartit docència, i per les que s’hagin recollit un mínim de 5 enquestes. Siguin e1,...,en els resultats corresponents a les n assignatures que imparteix un/a professor/a donat.

Sigui mi la mitjana aritmètica de les respostes a la pregunta És un/a bon/a professor/a? corresponent a tot el professorat que han impartit docència en el curs i-èssim d’un determinat grau.

Per cadascuna de les assignatures on un professor/a hagi impartit docència, es calcularà la ratio rj=ej/mi, si l’assignatura a la què fa referència l’índex ej correspon a curs i-èssim del grau corresponent a mi.

Així doncs, cada ratio rj és un indicador de la bondat del resultat de les enquestes d’un/a professor/a en una assignatura, en comparació amb les dels/de les companys/es que imparteixen docència en assignatures del mateix curs i grau.

Per a cada professor/a, es considerarà l’índex r = màxim(r1,...,rn).

La Comissió Avaluadora atorgarà el premi al professor/a de la FDET que presenti un millor índex r, tenint en compte que han de rebre el premi un/a professor/a de les titulacions de Grau en Dret, Grau en ADE i Grau en Turisme de la FDET.  

En cas d’empat tècnic o per altres incidències no contemplades en aquestes bases, la Comissió Avaluadora resoldrà, tenint en compte la dedicació docent del professorat, la resta d’indicadors de les assignatures i els resultats de les enquestes de cursos anteriors.

 

5. Lliurament del premi

El lliurament del premi es durà a terme durant la Junta de Facultat de Dret, Economia i Turisme de desembre corresponent a la docència impartida durant el curs anterior, mitjançant l’entrega d’un diploma de reconeixement a la tasca docent. El/La professor/a al qual s’atorgui el premi rebrà també 500 euros/bruts que haurà de destinar a cobrir qualsevol despesa de tipus docent o investigador.