Doble International Degree in Business Administration and Management

La FDET segueix el camí fixat per la pròpia estratègia de la Universitat de Lleida treballant en la internacionalització dels seus estudis i proposant convenis de col·laboració amb universitats de l’àmbit europeu i mundial. En el cas concret al que ens referim cal fer esment del reconeixement a nivell internacional i per mitjà de diferents informes i d’índex de qualitat, del sistema acadèmic universitari finès, i molt en particular, de la Novia University of Applied Sienes. L’oportunitat que representa per la nostra Facultat i per la nostra Universitat signar un conveni de col·laboració que permeti que alumnes d’ambdues institucions un cop acabats els seus estudis puguin obtenir la titulació de les dues universitats i dels dos àmbits universitaris, esdevé un valor afegit que es pot aportar tan als nostres alumnes que en l’actualitat ja es troben realitzant aquests estudis com també per aquells que estiguin buscant diferents opcions dins el marc universitari català.

En aquest sentit, l’objectiu del conveni és fixar uns termes de col·laboració i reconeixement dels estudis en ADE-BA entre ambdues institucions per aquells alumnes de les universitats que cursin l’últim any del grau en la universitat de recepció, obtenint d’aquesta manera la doble titulació com a graduats en ADE-BA per part de la universitat receptora i per part de la universitat d’origen de l’estudiant. Per tant, aquest conveni determina el reconeixement de la doble titulació que obtindran els alumnes del grau en BA a la Novia University of Applied Sciencies (Novia UAS) i dels alumnes de la Universitat de Lleida que cursin el grau en ADE. Aquest reconeixement vindrà donat per les clàusules que estan incorporades en aquest conveni que vol ser signat entre la Universitat de Lleida i la Novia University.

En definitiva, la signatura d’aquest conveni aporta per una part, un reconeixement a la tasca realitzada per la nostra universitat ja que ha despertat l’interès d’una universitat finesa de voler buscar un “partner” concret que ha estat la nostra institució i per un altre costat ens permet posicionar-nos com a universitat que s’està internacionalitzat dia rere dia, que proporciona sortides formatives als estudiants en l’àmbit de la internacionalització i la mobilitat i que ofereix la possibilitat que els alumnes que compleixin els requisits fixats puguin obtenir el doble reconeixement amb aquests dos títols universitaris.

L'objectiu d'aquesta doble titulació és l'obtenció dels dos títols per part d'aquells estudiants que la realitzin.

L'estudiantat ha de completar un curs acadèmic o un mínim de 60 crèdits en la Universitat de destí de manera que al finalitzar els estudis obtindrà el títol del Grau en ADE per la Universitat de Lleida i per la Universitat de Novia.

Davant la importància de la internacionalització dels estudis, l'obtenció de les dues titulacions proporcionarà als alumnes una formació més profunda i obra noves possibilitats per al mercat laboral.