Informació per a l'alumnat

Les pràctiques acadèmiques externes són una activitat docent regulada i oficial que té com a funció fonamental contribuir a la formació integral de l’alumnat., el qual aplica els coneixements i les competències adquirides en el decurs de la titulació en un àmbit professional proper als objectius formatius del títol de grau o màster respectiu.

Les pràctiques acadèmiques externes poden acollir-se a una de les dues modalitats següents:

http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/voa/practiquesacademiques/Estudiantat/

Les pràctiques curriculars s'integren en el Pla d’Estudis de cada titulació com una assignatura més, i conseqüentment, comporten un reconeixement acadèmic.

La seva durada en hores i el període de realització es troba definit en el Pla d’estudis de cada titulació.

Per a més informació podeu consultar el pla d'estudis de cada titulació.

Les Pràctiques acadèmiques externes extracurriculars no estan específicament incloses en els plans d'estudis dels ensenyaments oficials de grau o màster. L'estudiant les realitza de forma voluntària durant els estudis, i persegueixen el mateix objectiu formatiu que les pràctiques curriculars. No obstant això, la normativa que regula aquestes pràctiques és la mateixa que per les pràctiques curricular.

Per a realitzar pràctiques acadèmiques extracurriculars els estudiants han de tenir matrícula vigent durant el curs en el qual es realitzen les pràctiques i han de tenir superat el 50% del total de crèdits necessaris per assolir el títol en el moment de començar l'estada en pràctiques extracurriculars. Així mateix, és necessari un conveni marc de col·laboració entre l’empresa i la Universitat (conveni de cooperació educativa), cal dissenyar un programa de treball concret per a cada estudiant (anomenat projecte formatiu) i els centres han de nomenar un professor o professora responsable de les pràctiques acadèmiques externes extracurriculars.

La durada de les mateixes no ha de no ha de superar les 750 hores –cinquanta per cent del curs acadèmic–, i ha de preveure que la seva dimensió sigui compatible amb el correcte seguiment de la formació reglada en què s’hagi matriculat l'estudiant.

 

Certificació Negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals

Quan la pràctica es desenvolupi en una entitat directament vinculada amb menors, o quan l’objecte de la pràctica comporti una activitat continuada amb menors, es requerirà disposar prèviament a la seva realització de la Certificació Negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals de l’estudiant.