Tipus Codis Assignatures Crèdits
O 3005 Casuisme i mètode jurídic 4,5
O/L 3011 Criminologia 4,5
O/L 3012 Delictes contra interessos socials i estatals 6
T 3905 Dret administratiu I 7,5
T 3906 Dret administratiu II 7,5
O 3020 Dret ambiental 4,5
O/L 3907 Dret canònic 4,5
B 3908 Dret civil català 8,5
T 3909 Dret civil I 4,5
T 3910 Dret civil II 7,5
T 3911 Dret civil III 7,5
T 3022 Dret civil IV 4,5
T 3023 Dret civil V 4,5
T 3024 Dret constitucional I 7,5
T 3025 Dret constitucional II 7,5
O/L 3026 Dret cooperatiu 4,5
O/L 3029 Dret de les administracions locals 4,5
O 3031 Dret del consumidor 4,5
T 3032 Dret del treball i de la seguretat social I 7,5
T 3033 Dret del treball i de la seguretat social II 4,5
T 3036 Dret eclesiàstic de l'estat -- Grup: Matí   Tarda 4,5
T 3037 Dret financer i tributari I 7,5
T 3038 Dret financer i tributari II 7,5
O 3039 Dret immobiliari registral 4,5
T 3915 Dret internacional privat 7,5
T 3916 Dret internacional públic -- Grup: Matí   Tarda 7,5
T 3917 Dret mercantil I 7,5
T 3918 Dret mercantil II 7,5
O/L 3044 Dret penal econòmic 6
T 3045 Dret penal I 7,5
T 3046 Dret penal II 7,5
O/L 3047 Dret penitenciari 4,5
T 3924 Dret processal I 7,5
T 3925 Dret processal II 4,5
O 3051 Dret processal laboral 4,5
T 3926 Dret Romà -- Grup: Matí   Tarda 7,5
O/L 3054 Dret romà i tradició jurídica catalana 4,5
T 3057 Economia política i hisenda pública I 7,5
T 3058 Economia política i hisenda pública II 4,5
T 3933 Filosofia del dret 4,5
O 3070 Història de les institucions 4,5
T 3072 Història del dret espanyol 7,5
T 3075 Institucions de dret comunitari -- Grup: Matí   Tarda 7,5
B 3077 Introducció a la comptabilitat per a juristes 4,5
T 3078 Introducció al dret processal 4,5
O 3079 La Persona jurídica 4,5
O 3085 Negoci jurídic 4,5
O 3089 Organitzacions internacionals 4,5
T 3090 Pràcticum I 6
T 3106 Pràcticum II 8,5
O 3092 Protecció internacional dels drets humans 4,5
O 3093 Protecció social 4,5
O 3097 Règim jurídic de la propietat a Catalunya 4,5
O 3096 Règim jurídic i financer de les CC. AA. i hisendes locals 4,5
O 3098 Responsabilitat per danys 4,5
T 3105 Teoria del dret 4,5