Tipus Codis Assignatures Crèdits
P 3001 Ampliació de matemàtiques 6
P 3002 Anàlisi de la regressió 6
P 3900 Anàlisi i intregració de balanços 6
B 3902 Anglès I 9
P 3003 Anglès II 9
P 3903 Auditoria comptable 6
P 3004 Càlcul de probabilitats 6
T 3006 Comptabilitat de costos I 6
T 3007 Comptabilitat de costos II 4.5
T 3008 Comptabilitat financera I 6
T 3009 Comptabilitat financera II 4.5
P 3010 Creació i desenvolupament d'empreses 6
T 3013 Direcció comercial I 6
T 3014 Direcció comercial II 3
T 3015 Direcció financera I 6
T 3016 Direcció financera II 3
P 3017 Direcció financera III 6
T 3021 Dret civil 3
T 3034 Dret del treball i de la seguretat social 3
T 3042 Dret mercantil 4.5
P 3059 Economia del sector públic 6
T 3062 Economia espanyola i mundial 6
T 3929 Economia política 6
T 3064 Estadística 9
P 3065 Fiscalitat empresarial comparada i convenis internacionals 6
B 3934 Francès I 9
P 3066 Francès II 9
P 3067 Gestió de la producció 9
P 3068 Gestió laboral sindical i de la seguretat social 6
P 3936 Hisenda pública i dret tributari 6
P 3069 Hisendes autonòmiques i locals 6
B 3939 Història ecòmica 6
P 3074 Informàtica aplicada a la comptabilitat 3
T 3073 Informàtica aplicada a la gestió d'empreses 6
P 3940 Institucions de dret mercantil 6
P 3081 Macroeconomia 9
T 3082 Matemàtiques 9
  6021 Microeconomia 4.5
P 3083 Models matemàtics aplicats a a gestió d'empreses 6
P 3084 Mostratge aplicat a l'auditoria 3
T 3086 Organització i administració d'empreses I 9
T 3087 Organització i administració d'empreses II 3
P 3088 Organització i planificació comptable 6
T 3094 Règim fiscal de l'empresa I 4.5
P 3095 Règim fiscal de l'empresa II 6
B 3099 Sociologia de l'empresa 6
P 3100 Tècniques d'investigació social I 4.5
P 3101 Tècniques d'investigació social II 4.5
P 3102 Tècniques de liquidació i procediments tributaris 6
P 3103 Teoria de la producció i la distribució 6
B 3104 Teoria de mercats 6