1r. Curs - "Extingit"

2n. Curs - "Assignatures sense docència"
ANUALS
  Tipus Codis Assignatures Crèdits  
  T 30007 Estadística 9  


1r QUADRIMESTRE 2n QUADRIMESTRE
  Tipus Codis Assignatures Crèdits   Tipus Codis Assignatures Crèdits  
  B 30023 Sociologia de l'Empresa 6   B 30022 Dret del Treball 4.5  
  B 30020 Comptabilitat Financera II 6   T 30017 Direcció Financera II 4.5  
  T 30001 Economia Espanyola i Mundial 6   T 30015 Direcció Comercial II 4.5  
  T 30016 Direcció Financera I 4.5   T 30008 Comptabilitat de Costos I 4.5  
  T 30014 Direcció Comercial I 4.5       Idioma (a escollir)    
            B 30049 Francès Empresarial I 6  
            B 30019 Anglès Empresarial I 6  


3r. Curs - "Assignatures sense docència"
1r QUADRIMESTRE 2n QUADRIMESTRE
  Tipus Codis Assignatures Crèdits   Tipus Codis Assignatures Crèdits  
  T 30013 Règim Fiscal de l'Empresa I 4.5       Assignatures Optatives:    
  T 30005 Organització i Administració
d'Empreses II
4.5   O 30031 Institucions de Dret Mercantil 6  
  B 30021 Anàlisi d'Estats Comptables 6   O 30028 Règim Fiscal de l'Empresa II 6  
  T 30009 Comptabilitat de Costos II 4.5   O 30029 Règim Fiscal de l'Empresa III 6  
      Assignatures Optatives:     O 30030 Fiscalitat Autonòmica i Local 6  
  O 30037 Macroeconomia 6   O 30027 Economia del Sector Públic 6  
  O 30038 Microeconomia 6   O 30034 Mostreig Estadístic Aplicat a l'Auditoria 6  
  O 30045 Gestió de la Producció 6   O 30050 Francès Empresarial II 6  
            O 30032 Anglès Empresarial II 6  
            O 30046 Ampliació de Matemàtiques 6  
            O 30025 Auditoria Comptable 6  
            O 30033 Informàtica Aplicada a la Comptabilitat 6  
            O 30043 Creació i Desenvolupament d'Empreses 6  
            O/L 30044 Pràctiques d'Empresa 6  
            O/L 30041 Gestió Laboral i de la Seguretat Social 6