XXVII Jornades Jurídiques

Reptes jurídics en l'era digital

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Auditori Edifici Emblemàtic
Adreça:

Carrer de Jaume II, 67 

25001 Lleida

Organitza:
Departament de Dret Privat
Inici:
 | 
Web:

Programa

Inscripció:

Secretaria del Departament de Dret Privat
Despatx 3.34 (Edifici FDET). Matins

Dates matrícula: del 24 de gener al 12 de febrer de 2019

Quota estudiantat de Grau: 79,06 € (2 crèdits ECTS)
Quota general: 90 €

Per a més informació, adreçar-se a la Secretaria del Departament de Dret Privat de la Universitat de Lleida
C/JaumeII,73,25001-Lleida
Telèfon: 973703337 // Matins
E-mail: secretaria@dpriv.udl.cat

Era digital

Presentació

Els dies 14 i 15 de febrer de 2019 es celebren les XXVII Jornades Jurídiques de la Facultat de Dret,Economia i Turisme que, en aquesta edició, estan dedicades a l’examen d’alguns reptes jurídics que g e n e ra l’era digital. L’anomenada revolució tecnològica, caracteritzada per la digitalització i laconnectivitat,planteja lanecessitat derevisar unmarc normatiucreat per ordenar la transmissió de qualsevol tipus d’informació en format analògic, o fins i tot encara en suport paper, per la qual cosa no sempre aconsegueix donar una resposta adequada a les noves problemàtiques. En aquest context, és imprescindible que la ciència jurídica abordi nous instruments d'anàlisi i marcs conceptuals que li permetin adaptar-se a les exigències d'una societat en transformació. Correspon l’organització de les XXVII Jornades Jurídiques al Departament de Dret Privat on hi participen totes les àrees de coneixement que el formen: Dret Eclesiàstic de l’Estat, Dret Civil, Dret Processal, Dret Romà, Dret Mercantil i Dret Internacional Privat, amb la finalitat d’oferir un contingutel mésricipluralpossible,atèselcaràctermultidisciplinar del tema escollit.

Agenda